Informacje oraz prośba o zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Respect for the protection and use of personal data is important to REPA in safeguarding the privacy of its customers in compliance with the GDPR.

Polityka prywatności i zasady dotyczące plików cookie

1. Wstęp

Firma REPA Italia s.r.l. a socio unico (zwana dalej „Kontroler”) przedstawia niniejszą Politykę mającą na celu poinformowanie użytkownika o metodach przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą.

REPA Italia s.r.l. a socio unico, zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 231/2001. 196/2003 (zwany dalej "Kodeksem prywatności") i rozporządzeniem (UE) 2016/679 (dalej "GDPR"), ma na celu zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych każdego odwiedzającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Informacje te należy traktować jako informacje zgodnie z art. 13 Kodeksu Prywatności oraz art. 13 i 14 RBP.

2. Typ przetwarzanych danych.

Strona internetowa oferuje treści informacyjne i częsciowo interaktywne. Podczas przeglądania strony, REPA Italia s.r.l. a socio unico może następnie uzyskać informacje o gościu w następujący sposób:

  • Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej podczas normalnej eksploatacji uzyskują pewne dane osobowe, których transmisja jest domniemana w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.
Ta kategoria danych obejmuje: adresy IP, rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny, nazwę domeny i adresy stron internetowych, z których uzyskano dostęp, informacje o stronach odwiedzanych przez użytkowników w witrynie, czas dostępu, pozostanie na pojedynczej stronie, analiza wewnętrznej ścieżki i innych parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem komputera.

  • Dalsze kategorie danych

Obejmują one wszystkie dane osobowe przekazane przez odwiedzającego za pośrednictwem witryny, na przykład poprzez rejestrację i / lub dostęp do zastrzeżonego obszaru i zapisywanie na adres e-mail REPA Italia s.r.l. a socio unico w celu zapytania o informacje lub kontaktu telefonicznego z naszym numerem telefomu, w celu uzyskania bezpośredniego kontaktu z obsługą klienta.

3. Cele stosowania

CELE PODSTAWA PRAWNA
Dostarcznie towarów i / lub usług żądanych przez użytkownika, zarządzanie umowami zawieranymi przez użytkownika, wypełnianie odpowiednich obowiązków administracyjnych, księgowych, podatkowych i prawnych, a także rozpatrywanie wniosków składanych przez użytkownika. Przetwarzanie przeprowadzane w tych celach jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych i nie wymaga specjalnej zgody osoby zainteresowanej.
Przejrzyj swoje doświadczenia związane z korzystaniem z oferowanych przez nas produktów i usług oraz zapewnij prawidłowe działanie stron internetowych i ich zawartości. Wszelkie przetwarzanie przeprowadzane w tych celach opiera się na uzasadnionym interesie Kontrolera.
Przesyłanie komunikatów handlowych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych. Przetwarzanie przeprowadzane w tych celach odbywa się za wyraźną zgodą użytkownika.

4. Obszar przekazywania danych
W celach administracyjnych informujemy, że Twoje dane mogą zostać ujawnione przez Kontrolera stronom trzecim w celu zachowania zgodności. Ponadto, informujemy, że za Państwa zgodą, Państwa dane mogą zostać ujawnione Spółkom Grupy REPA, w celach handlowych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

5. Role i obowiązki w dziedzinie prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez REPA Italia s.r.l. a socio unico, w charakterze Kontrolera. Możesz poprosić o bardziej szczegółowe informacje na temat nazw procesów danych wysyłając wiadomość e-mail na następujące adres mailowy: privacy.lf@repagroup.com

6. Modalności przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie za pomocą procedur i mediów elektronicznych przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zgromadzone, a w każdym przypadku zgodnie z zasadami legalności, uczciwości, a nie nadwyżki i istotności przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności.

7. Łącza d /z witryn stron trzecich
Z witryn stron trzecich można łączyć się z naszą witryną.

Kontroler nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wnioskiem i / lub udostępnieniem danych osobowych stronom trzecim oraz w związku z zarządzaniem danymi uwierzytelniającymi dostarczonymi przez strony trzecie.

8. Przechowywanie danych

Informujemy, że dane dotyczące dzienników nawigacji, jeśli zostały zarejestrowane, będą przechowywane przez Kontrolera okres 3 miesięcy. Informujemy również, że dane, które przekazujesz, będą przetwarzane przez cały czas trwania stosunku umownego między nami, a następnie będą przechowywane wyłącznie przez okres przewidziany dla wypełnienia zobowiązań prawnych, chyba że konieczne jest ich dalsze utrzymywanie w celu obrony lub egzekwowania prawa lub w celu wypełnienia jakichkolwiek dalszych zobowiązań prawnych lub nakazów organów.

9. Prawa zainteresowanych stron

Podmioty, do których odnoszą się powyższe dane osobowe (tzw. "Zainteresowane strony"), mają prawo do wykonywania swoich praw w sposób iw granicach określonych przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności.
W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych masz prawo zapytać REPA Italia s.r.l. a socio unico:

dostęp: może zażądać potwierdzenia, czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane, oprócz dalszego wyjaśnienia informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu, a także w celu uzyskania samych danych, w granicach rozsądku;
sprostowanie: możesz poprosić o poprawienie lub uzupełnienie danych, które dostarczyłeś nam lub w inny sposób w naszym posiadaniu, jeśli są niedokładne;
anulowanie: możesz zażądać, aby twoje dane zostały nabyte lub przetworzone przez REPA Italia s.r.l. a socio unico zostanie skreślony, jeżeli nie jest już potrzebny do naszych celów lub jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń lub sporów, jeżeli zgoda zostanie odwołana lub dane są przeciwne przetwarzaniu, jeśli zostanie ona bezprawnie przetworzona lub jeśli istnieje prawny obowiązek anulowania danych;
ograniczenie: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, gdy spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RBP; w takim przypadku Twoje dane nie zostaną przetworzone, z wyjątkiem przechowywania, bez Twojej zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w tym samym artykule w paragrafie 2
sprzeciw: w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu naszego, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby kontynuować przetwarzanie, które ma pierwszeństwo nad twoją, na przykład do wykonania lub naszej obrony w sąd, twój sprzeciw będzie zawsze miał pierwszeństwo przed naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu twoich danych w celach marketingowych;
przenośność: możesz poprosić o otrzymanie danych lub przekazać je innemu Kontroleri wskazanemu przez ciebie, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez automatyczne urządzenie.

Ponadto, zgodnie z art. 7, par. 3, GDPR, informujemy, że możesz skorzystać z prawa do odwołania Twojej zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o twoją wcześniejszą zgodę. Na koniec informujemy, że masz prawo złożyć skargę do organu kontroli, który we Włoszech jest gwarantem ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw, zgłosić problemy lub poprosić o wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, można wysłać wiadomość e-mail na adres privacy.lf@repagroup.com

Informujemy również, że możesz również przesłać swoje wnioski pocztą, pisząc do Kontrolera, REPA Italia s.r.l. a socio unico, z siedzibą w Via Voltri n. 80, 47522 - Cesena (FC), określając przedmiot wniosku.

 

Informacje oraz prośba o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do podań o pracę)

1. Wstęp

Niniejszą Politykę przedstawia mającą na celu poinformowanie użytkownika o metodach przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą.

REPA Italia s.r.l. a socio unico, zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 231/2001. 196/2003 (zwany dalej "Kodeksem prywatności") i rozporządzeniem (UE) 2016/679 (dalej "GDPR"), ma na celu zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych każdego odwiedzającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Informacje te należy traktować jako informacje zgodnie z art. 13 Kodeksu Prywatności oraz art. 13 i 14 RBP.

2. Typ przetwarzanych danych

Witryna oferuje możliwość przesłania spontanicznej aplikacji, przesłania CV. Dlatego REPA Italia s.r.l. a socio unico przetwarza twoje dane osobowe.

3. Cele stosowania

CELE PODSTAWA PRAWNA
Stworzenie bazy danych, z której można wybierać przydatne nazwy dla każdej przyszłej rekrutacji. Przetwarzanie przeprowadzane w tym celu odbywa się za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej.

4. Obszar przekazywania danych

Twoje dane nie zostaną ujawnione i / lub przekazane nikomu. W firmie mogą o tym wiedzieć tylko pracownicy i współpracownicy odpowiedzialni za ich przetwarzanie, a także struktury wykonujące zadania wsparcia technicznego w naszym imieniu (usługi prawne, kontrole firmy, konserwacja i / lub naprawa sprzętu komputerowego).

5. Role i obowiązki w dziedzinie prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez REPA Italia s.r.l. a socio unico, w charakterze Kontrolera. Możesz poprosić o bardziej szczegółowe informacje na temat nazw procesów danych wysyłając wiadomość e-mail na następujące adres mailowy: privacy.lf@repagroup.com

6. Modalności przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie za pomocą elektronicznych procedur i formularzy papierowych.

7. Przechowywanie danych

Informujemy, że twoje dane będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia określonego celu rekrutacji personelu, a w każdym razie przez okres nieprzekraczający jednego roku, od daty jego złożenia, zawsze zgodnie z zasadami zgodności z prawem, uczciwości, a nie ponad zasady i znaczenie określone w aktualnym prawie ochrony prywatności.
Przepis z twojej strony żądanych danych jest fakultatywny. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę, że informacje dotyczące Państwa ewentualnej niezdolności do pracy (w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w ustawie nr 482/68) wchodzą w zakres przetwarzania danych dotyczących Państwa stanu zdrowia. W związku z przetwarzaniem takich danych jesteśmy zobowiązani poinformować Cię i uzyskać Twoją zgodę

8. Prawa zainteresowanych stron
W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych masz prawo zapytaćREPA Italia s.r.l. a socio unico:

  • dostęp: może zażądać potwierdzenia, czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane, oprócz dalszego wyjaśnienia informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu, a także w celu uzyskania samych danych, w granicach rozsądku;
  • sprostowanie: możesz poprosić o poprawienie lub uzupełnienie danych, które dostarczyłeś nam lub w inny sposób w naszym posiadaniu, jeśli są niedokładne;
  • anulowanie: możesz zażądać, aby twoje dane zostały nabyte lub przetworzone przez REPA Italia s.r.l. a socio unico zostanie skreślony, jeżeli nie jest już potrzebny do naszych celów lub jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń lub sporów, jeżeli zgoda zostanie odwołana lub dane są przeciwne przetwarzaniu, jeśli zostanie ona bezprawnie przetworzona lub jeśli istnieje prawny obowiązek anulowania danych;
  • ograniczenie: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, gdy spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RBP; w takim przypadku Twoje dane nie zostaną przetworzone, z wyjątkiem przechowywania, bez Twojej zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w tym samym artykule w paragrafie 2
  • sprzeciw: możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, chyba że istnieją uzasadnione powody, dla których są one przetwarzane, które mają pierwszeństwo nad tobą, na przykład w celu wykonania lub obrony przed sądem;
  • przenośność: możesz poprosić o otrzymanie danych lub przekazać je innemu Kontroleri wskazanemu przez ciebie, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez automatyczne urządzenie.

Ponadto, zgodnie z art. 7, par. 3, GDPR, informujemy, że możesz skorzystać z prawa do odwołania Twojej zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o twoją wcześniejszą zgodę. Na koniec informujemy, że masz prawo złożyć skargę do organu kontroli, który we Włoszech jest gwarantem ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw, zgłosić problemy lub poprosić o wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, można wysłać wiadomość e-mail na adres privacy.lf@repagroup.com

Informujemy również, że możesz również przesłać swoje wnioski pocztą, pisząc do Kontrolera, REPA Italia s.r.l. a socio unico, z siedzibą w Via Voltri n. 80, 47522 - Cesena (FC), określając przedmiot wniosku.


01/03/2023 08:28:06