Ogólne zasady i warunki sprzedaży

1. Właściciel strony internetowej / Dane sprzedawcy: Właścicelem stron internetowych o adresach: www.lfspareparts724.com, www.lfricambi724.it (dalej zwanymi„Stronami”) oraz wszystkich domen powiązanych z nimi oraz wszelkich platform i sklepów internetowych (dalej zwanych „sklepami internetowymi”jest firma L.F. S.p.a. a socio unico (dalej jako ”LF”) z siedzibą główną pod adresem: via Voltri 80, 47522 Cesena, P.I 00958880403,Włochy. Zarejestrowana w Rejestrze Działalności Gospodarczej w Forli-Cesena nr.192897 oraz w Międzynarodowej Izbie Handlowej w Forli-Cesena nr.reg.016904.

2. Obowiązujące prawo: umowa sprzedaży przewiduje, że pomiędzy Klientem i LF będą miały zastosowanie wszelkie regulacje i interpretacje zgodne z włoskim prawem sprzedaży  "Nie-konsumenckich" i będą się odnosiły do przepisów  z "kraju pochodzenia", w którym ma siedzibę sprzedawca.

3.  Akceptacja ogólnych warunków sprzedaży: Klient składając zamówienie, według metod i procedur przedstawionych na stronach internetowych, równocześnie potwierdza zapoznie się z nimi i zrozumienie ogólnych warunków sprzedaży, płatności i dostawy, również potwierdza ich bezwarunkową akceptację. Te waruki są integralną częścią umowy handlowej między LF a Klientem, w związku z tym LFpoleca zapoznać się z nimi uważnie,wydrukować je lub na wszelki wypadek zachowć ich kopię. LF nie będzie uznawać żanych warunków nie uzgodnionych w formie pisemnej. Warunki i zasady sprzedaży pozostają w mocy dopóki nie zostaną zmienione przez dostawcę. Wszelkie zmiany będzią ważne, gdy zostanią opublikowane na stronie internetowej LF w różnych krajach i będzią odnosić się do sprzedaży dokonanych od tego momentu.

4.Płatności: płatności za zakupione towary mogą się odbyć, w zależności od lokalnych warunków, poprzez: przelew bankowy, za pomocą karty kredytowej, syatemem Pay Pal, płatność gotówką przy odbiorze - z pobraniem opłaty (o wartości 2% od całkowitej kwoty do zapłaty, minimum 5 Euro z podatkiem VAT lub bez) oraz płatności kurierowi przy odbiorze gotówką lub czekiem płatnym kurierowi. W każdym przypadku metoda płatności musi być uzgodniona z Działem Sprzedaży.

5.Ceny: Wszystkie cenniki, rabaty oraz oferty cenowe są uzgadnaine z odpowiednimi działami sprzedaży. Ceny podane w ofertach i cennikach nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny nie obejmują pakowania, transportu, VAT i innych opłat. Wszystkie koszty wydawania i pobierania opłat bankowych i zleceń pieniężnych obciążają Klienta.
 
6. Koszty transportu oraz zamówienia minimalne: Koszty transportu i jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z minimalną wartością zamówienia, są dodawane do faktury zgodnie z postanowieniami działu sprzedaży. Wszelkie niezrealizowane części zamówienia, będą dostarczone zgodnie z ustaleniami z Klientem.

7. Warunki pierwszej dostawy: nowi Klienci są zobowiązani do złożenia pierwszego zamówienia o pwenej minimalnej wartości. Wysokość wspomnianej wartości oraz metody płatności, przy pierwszym zamówieniu, będą ustalane z odpowiednim Działem Handlowym. Powyższe odnosi się do pierwszego zamówienia oraz do momentu nawiązania stabilnej współpracy handlowej.

8. Warunki dostaw: towary są sprzedawane wyłącznie z magazynów LF. Dlatego proces dostawy zostaje uznany za dokonany w momencie odbioru towarów przez kuriera. Dostawa zawsze odbywa się na ryzyko i odpowiedzialności Klienta, nawet w przypadku gdy została ona przedpłacona. Towary są dostarczane przez kuriera wybranego przez Klienta. Terminy dostaw są prezentowane jako przybliżone i nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec LF. Jakiekolwiek opóźnienia dostaw towarów nie dają Klientowi prawa do unieważnienia zamówienia, kompensowania wartosci zamówienia lub odszkodowania.Podczas odbioru przesyłki od kuriera Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, w obecności Kuriera, numeru przesyłki i jego zgodności z numerem w dokumentach dostawy, oraz sprawdzenia czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona,zniszczone, naruszona itp. Stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń przesyłki lub zaginięcie towarów z przesyłki muszą być niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej na dokumentach dostawy Kuriera i zgłoszine do LF w ciągu ośmiu dni od dnia dostawy. Jeżeli Klient nie spełni powyższych warunków, LF nie będzie odpowiedzialne za uszkodzenia transportowe. LF ponosi odpowiedzialność za kradzieże i zniszczenia przesyłek, tylko wtedy gdy dostawca został przez niego wybrany i do czasu kiedy niezakończenia z nim współpracy. W przypadku kradzieży lub uzagubienia przesyłki, LF zobowiązuje się odesłać towar o pełnej wartości do Klienta, wraz z oświadczeniem kuriera.

9. Wyłączenia odpowiedzialności: LF nie ponosi odpowiedzialności za parametry i dane techniczne prezentowane w swoich katalogach, a także nie ponosi odpowiedzialności za możliwe zmiany cen produktów, wprowadzane przez poszczególnych producntów. LF nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenia dokonane stronom trzecim, które mogą wstąpić w przypadku zaniedbania, niedbalstwa lub niekompetencji w czasie montażu części lub akcesoriów.

10. Wyłączenie odpowiedzialności za działanie siły wyższej: LF nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość usług spowodowaną działaniem siły wyższej takiej jak: wypadki,pożary,strajki lug/albo blokady, trzęsienia ziemi, powodzie lib podobne zdażenia losowe uniemożliwiają wywiązanie się przez LF z zawartej umowy w uzgodnionym terminie. LF nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za szkody, straty i koszty poniesione z powodu nieudanego wykonania umowy z powodu wyżej wymienionych przyczyn, ponieważ klient ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.

11. Prawa własności przemysłowej: informacje,logotypy, element graficzne,dżwięki, obrazy,znaki firmowe(zarejestrowane i niezarejestrowane) oraz wszelkie własności intelektualne, charakterystyczne znaki lub nazwy,teksty pisane i bardziej ogólnie, wszelkie inne dobra niematerialne chronione przez międzynarodowe prawa i konwencje, dotyczących własności intelektyalnej, prezentowane na stronach internetowych LF,są własnością LF przyznaną do urzytku przez strony trzecie i ich właścicieli. Jednakże, ani dostęp do stron internetowych ani umowy handlowe nie dają Klientowi praw do używania powyższych. Jakiekolwiek wykorzystanie, nawet częściowe, powyżej wymienionych, jest zabronione, bez pisemnej zgody LF oraz/lub ich cedentów dla których powyższe prawa są wyłącznie przynależne.

12.Gwarancja: LF działa jako sprzedawca hurtowy produktów wytworzonych przez strony trzecie. Z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia i wady.
Any claim or dispute must be addressed to LF by letter or fax within eight days from receipt of goods, the loss of all rights as penalty, to the following address:
Wszelkie roszczenia lub spory muszą być skierowane do LF listem lub faksem w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru, pod rygorem utraty wszelkich praw do odszkodowania, na następujący adres:

                                                                                                                                                  L.F. S.p.a. a socio unico
                                                                                                                                                            Via Voltri, 80
                                                                                                                                                   47522 Cesena (FC) Italia
                                                                                                                              Tel. +39 0547/34 11 11 - Fax +39 0547/34 11 10
                                                                                                                                        e-mail: info.it@repagroup.com

Jakiekolwiek spory nie są podstawą do zawieszenia płatności

13. Sąd przynależny: Umowa sprzedaży pomiędzy LF a Klientem jest traktowana jako zawarta we Włoszech i zgodna z włoskim prawem.(Zasada kraju pochodzenia i rynku wewnętrznego). Wszelkie spory dotyczące interpretacji i realizacji umów zawartych zgodnie z Warunkami Ogólnymi, które nie zostaną rozpatrzone polubownie,będą przedmiotem decyzji Urzędu Sądownictwa Trybunału, gdzie LF ma swoją siedzibę.

Pliki cookies pomagają nam w dostarczaniu usług. Kożystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Info